Projektovanie

Projektovanie a konštruovanie žeriavov je podľa STN 270140, STN 332550 v súlade s požiadavkami Vyhlášky MPSVR č.508/2009 Z.z. vždy s prihliadnutím na požiadavky zákazníka (atypické rozmery a parametre, špeciálne osadenie a výbava, rôzne spôsoby ovládania, napájania a regulácií ….).

Výpočet oceľových konštrukcií žeriavov a dráh je vypracovávaný podľa STN EN 1090-2, STN 270103 a noriem s nimi súvisiacich, na želanie aj podľa platných noriem DIN (DIN 15018,DIN 15019,….).

Výroba oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh je vykonávaná s ohľadom na konkrétnu výrobnu skupinu podľa STN EN 1090-2, za podmienok stanovených vo Vyhláške MPSVR č.508/2009 Z.z.

Pre prvky oceľových konštrukcií a ich dovolené výrobné tolerancie platí STN EN 1090-2. Meranie tolerancií žeriavov a žeriavových dráh sa vykonáva overenými metódami podľa požiadavky príslušných noriem. Výsledkom merania je protokol s vyhodnotenými toleranciami podľa STN EN, ktorý je súčasťou dodávky.

Výroba elektroinštalácie spĺňa požiadavky STN 33 2550, STN 331010, STN EN 60529.

So žeriavom a žeriavovou dráhou sa dodáva sprievodná dokumentácia v rozsahu stanovenom Vyhláškou MPSVR č.508/2009 Z.z. parag. 7, príloha č.3 minimálne podľa STN ISO 7363 (STN 270008), atesty, protokoly, …

Montáž (dráhy) za podmienok stanovených vo Vyhláške MPSVR č.508/2009 Z.z. parag. 5,6 sa vykonáva u výrobcu za účelom overenia rozmerov, funkčnosti a úplnosti dodávky, potom sa žeriav prepravuje podľa prepravných podmienok v zmontovanom stave (resp. v rozmontovanom stave). Pred montážou na stavenisku musí byť doložené písomne zameranie žeriavovej dráhy podľa STN EN 1090-2 (ak sa žeriav montuje na stávajúcu dráhu) a odborná prehliadka a odborná skúška el. inštalácie a zemnenia. Pozdĺžne napájanie žeriava býva súčasťou dodávky a montáže žeriava. Obvykle sa dodávka žeriava dojednáva od hlavného vypínača žeriavu vrátane, ktorý býva umiestnený v blízkosti žeriavovej dráhy. Silový vodič po vypínač zabezpečuje odberateľ.

Žeriavové dráhy sa dodávajú ako samostatné nosníky, ktoré sa montujú na konzoly stĺpov haly alebo sa dodáva úplná žeriavová dráha spolu so stĺpmi. Súčasťou žeriavovej dráhy môžu byť revízne plošiny (revízne lávky),priechozie lávky ,výstupné rebríky ( alebo schodištia ), spojovací a kotviaci materiál.

Žeriavové dráhy, ak nie je dohodnuté inak, sa dodávajú vyhotovené a zmontované tak, že sa NEPREDPOKLADAJÚ SA zmeny geometrického tvaru dráhy počas prevádzky.

Skúšanie žeriavov sa vykonáva podľa Vyhlášky MPSVR č.508/2009 Z.z. parag. 9 v rozsahu stanovenom STN 270142.

Kontrolujú sa bočné a zvislé vôle, značenie a nápisy, technické parametre, vykonáva sa zaťažkávacia skúška statická (s bremenom o hmotnosti cca 125 % nosnosti žeriava ) a dynamická (s bremenom o hmotnosti 110 % nosnosti žeriava). Pri týchto skúškach skúšobné bremeno ZAISTUJE UŽÍVATEĽ žeriava. Skúšky môžu obsahovať aj meranie priehybu mostu (resp.ramena). Prevedená montáž elektrickej inštalácie žeriava a pozdĺžneho napájania musí byť doložená východzou správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške s vyhovujúcimi výsledkami.

Žeriav je možné používať až po vykonaní úradnej skúšky pre VTZz skupiny A, alebo odbornej prehliadky (odbornej skúšky) pre VTZz skupiny B, podľa Vyhlášky MPSVR č.508/2009 Z.z. parag.11 a 12, príloha 6

Žeriavy a dráhy sa dodávajú natreté základným a vrchným náterom. Náterom obyčajne predchádza otryskanie oceľovej konštrukcie. Štandardné vyhotovenie farebných odtieňov je:

  • žeriav žltý RAL 1023
  • kladkostroj modrý RAL 5010 (resp. zelený)
  • pohony modrý RAL 5010
  • dráha modrý RAL 5010
  • stĺp modrý RAL 5010 (do výšky 2100 mm od zeme s bezpečnostným pruhovaním )

Na nebezpečných miestach žeriava aj dráhy je výstražné žlto-čierne pruhovanie podľa STN 018012-1,2. Podľa požiadaviek je možné dodať žeriav aj dráhu v inom farebnom vyhotovení.

Prevádzkovateľ môže žeriav používať len za podmienok stanovených vo Vyhláške MPSVR č.508/2009 Z.z. v parag.8. Žeriav môžu podľa STN 270143 obsluhovať, tzn. samostatne ovládať len osoby odborne spôsobilé, preukázateľne oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené.

Spôsobilosť na obsluhu overuje a eviduje odborný pracovník. Diaľkové ovládanie žeriava môžu používať len osoby k tejto činnosti oprávnené a správne zaškolené.

Pre viazanie a zavesovanie bremien musia byť použité prostriedky podľa STN 270144, STN 270145, ISO 8792 (STN 270144), STN 270150.

Počas prevádzky žeriava je potrebné vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky podľa Vyhlášky MPSVR č.508/2009 Z.z. parag. 12, príloha 6 a 7

Žeriavová dráha musí byť po celú dobu životnosti trvale kontrolovaná a udržiavaná. Udržovanie žeriavovej dráhy stanovuje STN 732601, časť VIII.

Rozpis odborných prehliadok a odborných skúšok odpovedá požiadavkám Vyhlášky MPSVR č.508/2009 Z.z. parag. 3, príloha 6 a 7.

PRI EXPORTNÝCH DODÁVKACH SA REŠPEKTUJÚ BEZPEČNOSTNO-TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKA, AK ICH UPLATNÍ.